Javna nabavka usluga servisiranja ATV-a, br. JNMV 31/20