Građevinski materijal po partijama, br. nabavke JNMV 51/20