Geodetske usluge, I faza kvalifikacionog postupka, br. nabavke 05/20