Javne nabavke

15.11.2013.

Predmet javne nabavke: Zaštitne kacige sa naočarima, br. nabavke 43/13.

06.11.2013.

Predmet javne nabavke: Električna energija, br. nabavke 41/13.

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak.
Vrsta predmeta: Dobra...

05.11.2013.

Javna nabavka male vrednosti - predmet javne nabavke: nabavka IT opreme – fotoštampač (2 komada).
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:...

05.11.2013.

Javna nabavka male vrednosti – dobra – nabavka mapa za ski centre (štampa i postavljanje), redni broj nabavke JNMV 79/13, oznaka iz opšteg...

04.11.2013.

Nabavka originalnih rezervnih delova ''Sufag'' sistema za veštački sneg na ski centru Zlatibor.

30.10.2013.

Predmet: Javna nabavka male vrednosti – čišćenje akumulacije Mali Karaman, Duboka 2 i Crvene bare, za potrebe osnežavanja ski centra Kopaonik....

30.10.2013.

Javna nabavka male vrednosti – radovi na elektro-mašinskim instalacijama – sanacija cevovoda u okviru sistema vodosnabdevanja za potrebe...

25.10.2013.

Javna nabavka male vrednosti – dobra – rentiranje ski opreme.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 37411100 (oprema za skijanje i...

22.10.2013.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 40/13 – nabavka finansijskih usluga –overdraft kredit.

21.10.2013.

JAVNA NABAVKA - nabavka panoramera (3 kom.) JNMV 75/13.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 38630000 (astronomski i optički...

Pages